Почетна / Членство

Членство

Зачлени се во здружението Цивитас

  • Со потврда на оваа пристапница, се согласувам да земам конкретно учество во спроведувањето на програмата и активностите на Здружението Цивитас, да го имам правото да бирам и да бидам биран во органите на Здружението, да бидам информиран за активностите на Здружението, да учествувам во работата на Собранието на Здружението, и за други работи согласно Статутот на Здружението објавен на веб страницата www.civitas.mk.
  • Со потврдувањето на оваа пристапница, потврдувам дека моите податоци кои се наведени во истата форма се точни и целосни. Се согласувам да бидам контактиран/а од страна на здружението „Цивитас“ во согласност со податоците и условите наведени во пристапницата. Оваа потврда е важечка без своерачен потпис.
 

Потврда